Milé klientky, milí klienti,

ode dneška se můžete přihlašovat do nového rezervačního systému. Informace o přihlašování obdržíte na váš registrační e-mail. Pokud byste měli problém, kontaktujte nás mailem, či telefonicky. Rádi pomůžeme. Současně naše webová stránka prochází celkovou přestavbou. Bohužel se tedy do rezervačního systému nelze aktuálně dostat přes záložku Rozvrh, jak jste byli zvyklí.
Použijte prosím odkaz, který obdržíte v mailu, nebo zde: https://heatvanilka.isportsystem.cz/
Nyní si můžete rezervovat lekce na celé léto. Od 1. června začíná prodej zvýhodněných letních permanentek.
Moc se na vás těšíme.
H.E.A.T Vanilka

 

PROVOZNÍ Å˜ÁD 
Fitness centrum H.E.A.T. STUDIO VANILKA

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem fitness centra H.E.A.T. Studio Vanilka (dále jen „Fitness centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Fitness centra. 
 
Provozovatel: 
Martin Kubánek, se sídlem Ostrava Třebovice, Pod Výhonem 5535/20, PSÄŒ: 72200, IÄŒO: 14576040, DIÄŒ CZ7001155205  
 
Adresa provozovny: 
Fitcentrum H.E.A.T. Studio Vanilka, Petra Kříčky 3184/17b, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, www.heatvanilka.cz 

Provozní doba:
Pondělí, Úterý, Středa, ÄŒtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle
6:00 hod - 21:00 hod.

Zařízení nebude v provozu v době noční tzn. od 22:00 hod do 6:00 hod  
Dle aktuálního rozpisu lekcí uvedeném na www.heatvanilka.cz 
 
Provozní podmínky: 


I.  SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem Fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II. PROVOZ FITNESS CENTRA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

 1. Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.
 2. Fitness centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na internetových stránkách Fitness centra www.heatvanilka.cz a vývěskami v prostorách Fitness centra.
 3. Vstup do prostor Fitness centra je možný nejpozději půl hodiny před koncem provozní doby. Prostory fitness centra je třeba opustit nejpozději 15 minut před koncem provozní doby tak, aby se návštěvníci stihli včas osprchovat a převléct.
 4. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor Fitness centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách Fitness centra www.heatvanilka.cz.
 5. Provozovatel pořádá ve Fitness centru cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách Fitness centra www.heatvanilka.cz a na vývěsce v prostoru recepce. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožÅˆuje poskytnutí stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům refunduje.
 6. Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci Fitness centra anebo z předplatného prostřednictvím kreditního účtu. V případě platby prostřednictvím kreditního účtu návštěvník uhradí předem na účet Fitness centra finanční částku v minimální hodnotě 500,- Kč, a to formou hotovostní platby na recepci Fitness centra. Aktuální stav kreditního účtu se návštěvníkovi zobrazuje po přihlášením do on-line rezervačního systému (viz bod 7. níže)
 7. Pro vstup na cvičební lekce může návštěvník využít on-line rezervační systém na internetových stránkách Fitness centra www.heatvanilka.cz. Provedenou rezervaci lze zrušit nejméně 8 hodin před začátkem příslušné cvičební lekce.
 8. Při první neomluvené absenci je návštěvník upozorněn na kontaktní e-mail. Při neomluvené absenci bude z kreditního účtu stažena částka odpovídající jedné cvičební lekci jako storno poplatek. V případě, že na účtu není dostatek kreditu, účet pro on-line rezervaci bude Provozovatelem zablokován. Aktivace účtu bude znovu provedena až po uhrazení stanoveného storno poplatku za jednu cvičební lekci. Pokud návštěvník nevyužívá kreditní systém, bude mu po dvou neomluvených absencích zablokován účet pro on-line rezervaci. Aktivace účtu bude provedena po uhrazení stanoveného storno poplatku za jednu cvičební lekci.     
 9. Registrací v on-line rezervačním systému Fitness centra uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů Fitness centra využívajících on-line rezervační systém. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu Fitness centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce Fitness centra. 

III.    PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE FITNESS CENTRU. ODPOVÄšDNOST PROVOZOVATELE 
 

 1. Při využívání služeb Fitness centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.
 2. Vstup do Fitness centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.
 3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk a botníku. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách Fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.
 4. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišÅ¥ovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 5. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.
 6. Návštěvníci užívají veškeré zařízení Fitness centra na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení  jsou povinni se přesvědčit, zda stroje či zařízení Fitness centra nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Fitness centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha Fitness centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.
 8. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví  ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům Fitness centra. PřemisÅ¥ování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení Fitness centra není dovoleno.
 9. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fitness centra, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách Fitness centra. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.
 10. V prostorách Fitness centra platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru Fitness centra. Ve sportovních částech Fitness centra je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.
 11. Do všech prostor Fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád Fitness centra. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor Fitness centra bez náhrady vyvedeny.
 12. Děti mladší /15/ let se smí pohybovat v prostorách Fitness centra pouze ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způobené. Pro rodiče s dětmi /anebo pro děti samotné/ jsou ve Fitness centru vytvořeny zvláštní cvičební lekce. V průběhu cvičebních lekcí určených výlučně pro dospělé je po předchozí dohodě možné přenechat starost o děti k tomu určenému personálu Fitness centra.
 13. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené cvičební lekce instruktor Fitness centra, dochází k přechodu odpovědnosti za tuto osobu jejím převzetím od jejích rodičů či jiné doprovodu dospělé osoby. Do té doby a po zpětném předání doprovodu po skončení cvičební lekce je za pohyb osoby mladší 15 let ve Fitness centru zodpovědný tento doprovod.
 14. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byÅ¥ k této škodě došlo v důledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.   
 15. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na k tomu vyhrazené místo a uvést cvičební stoje zpět do původní polohy. Po ukončení cvičení na cardio strojích je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekcí s virucidním účinkem . Desinfekční přípravky jsou k dispozici přímo v cardio zóně nebo na vyžádání u pracovníka recepce. O používání desinfekčních prostředků je veden deník ve kterém se uvede jeho střídání tak aby došlo k  zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, přípravky se střídají min.1 x měsíčně s různými aktivními látkami.
 16. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 200,- Kč jako náklad na výměnu zámku.
 17. Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně navlhko, úklid s použitím virucidních desinfekčních prostředků se provádí nejméně jednou týdně. Hygienické zařízení se uklízí denně dle potřeby, jedenkrát denně s použitím desinfekčních prostředků. Odpadkový koš se vyprazdňuje minimálně 1 x denně s následnou očistou a desinfekcí. V případě instalace vzduchotechnického zařízení je zajištěna kontrola účinnosti zařízení včetně výměny filtrů alespoň 1x do roka. Malování provozovny se provádí při znečištění stěn ihned, jinak minimálně 1 x  za 2 roky. Hygienické zařízení se maluje alespoň 1 x do roka. O používání desinfekčních prostředků je veden deník ve kterém se uvede jeho střídání tak aby došlo k  zabránění vzniku selekce, příp. rezistence mikrobů, vůči přípravku dlouhodobě používanému, přípravky se střídají min.1 x měsíčně s různými aktivními látkami.

  Zodpovědná osoba: Martin Kubánek
   
 18. V prostoru Fit centra je umístěn bar ve kterém jsou podávány výhradně  balené  nápoje nebo balené potravinové doplňky /např. Fitness tyčinky/ s vyjímkou podávání kávy zhotovované v profesionálním kávovaru. Bar je vybaven dvoudřezem a profesionální myčkou. Bar a jeho vybavení obsluhuje výhradně personál s platným zdravotním průkazem.
 19. Fit centrum je vybaveno autolékárničkou doplněnou o další obvazový a desinfekční materiál pro případ úrazu.Lékárnička je umístěna v prostoru baru a recepce Fit centra.
 20. Tento Provozní řád je platný od 1.11.2011.

 

Věříme, že v našem Fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem. 
 
K tomu Vám přejeme mnoho úspěchů.                                                                                   
HEAT VANILKA

Co to je H.E.A.T. | První­ lekce | Typy lekcí | Rozvrh | Cení­k | Instruktoři | Fotogalerie | Kontakt | Výživa | GDPR | VOP, provozní řád


Kde nás najdete?
Fit centrum H.E.A.T. Vanilka
Petra Kříčky3184/17b
Moravská Ostrava
Copyright 2011 - 2020 | © Web by SEO agentura PNM International s.r.o.